<< Nazaj na seznam objav
06/10/2023
Delo z nadarjenimi

KDO SO NADARJENI UČENCI?

 

Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela. (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448)

 

Leta 1999 je Strokovni svet Republike Slovenije sprejel Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Ta Koncept temelji na eni najpogosteje uporabljenih definicij nadarjenosti, in sicer da so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti. (https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2021/01/koncept-dela-z-nadarjenimi-ucenci.pdf)

 

KATERE SO ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV?

 

Nadarjeni učenci imajo nekatere osebnostne lastnosti, ki so bolj izrazite kot pri ostalih učencih.

 

Nanašajo se na različna področja:

 • miselno-spoznavno področje (razvito divergentno mišljenje, razvito logično mišljenje, nenavadna domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin, smisel za humor),

 • učno-storilnostno področje (široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato besedišče, hitro branje, spretnost pri umetniških dejavnostih, motorična spretnost in vzdržljivost),

 • motivacija (visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki in močno izraženi interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, uživanje v dosežkih) in

 • socialno-čustveno področje(nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost, neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za organizacijo, empatičnost).

 

KAKO POTEKA DELO Z NADARJENIMI UČENCI?

 

Delo z nadarjenimi učenci izhaja iz naslednjih temeljnih načel:

 • širitev in poglabljanje temeljnega znanja,

 • hitrejše napredovanje v procesu učenja,

 • razvijanje ustvarjalnosti,

 • uporaba višjih oblik učenja,

 • uporaba sodelovalnih oblik učenja,

 • upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,

 • upoštevanje individualnosti,

 • spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,

 • skrb za celostni osebnostni razvoj,

 • raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,

 • uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji,

 • ustvarjanje možnosti za občasno druženje.

 

KATERE DEJAVNOSTI BODO IZVEDENE V ŠOLSKEM LETU 2023/2024?

 

V šolskem letu 2023/24 bomo učencem ponudili raznovrsten dejavnosti, da bodo lahko čim bolje razvijali svoje sposobnosti.

 

Ponujene dejavnosti:

 • priprave za udeležbo na številnih tekmovanjih iz znanja (Cankarjevo tekmovanje, Proteusovo tekmovanje, Preglovo tekmovanje, Vegovo tekmovanje, Pišek, Bober, Matemček, tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, tekmovanje s področja geografije, tekmovanje s področja zgodovine, tekmovanje iz logike, Logična pošast, tekmovanje iz kemijskega poskusa, Kresnička, tekmovanje iz znanja Vesele šole, tekmovanje iz znanja angleščine, tekmovanje iz razvedrilne matematike, tekmovanje iz fizike, tekmovanje v znanju astronomije, KTO, Zeleni kviz …)

 • sodelovanje na literarnih, fotografskih, likovnih natečajih

 • sodelovanje na najrazličnejših športnih tekmovanjih

 • dnevi dejavnosti

 • povezovanje z zunanjimi inštitucijami (Ogled hiše RTV, Ogled predstave Dnevnik Ane Frank, obisk Knjižnega sejma, obisk Kulturnega bazarja, ogled gledališke predstave Neustrašna raziskovalka Marie Curie, ogled odbojkarske tekme … Dopuščamo možnost sprememb in dopolnitev v primeru aktualnih dogodkov.)

 • sodelovanje na šolskih prireditvah (vodenje, nastopanje na prireditvi, sodelovanje pri pripravi scenarija, skrb za ozvočenje …)

 • interesne dejavnosti (Elektronika z robotiko, Šolski radio, Pevski zbor, Košarka, Športni krožek, Dramski krožek, Naravoslovci)

 • priprava panojev, izdelava dekoracije

 • bralna značka – slovenska, angleška, nemška

 • Noč v knjižnici, Popoldne za nadarjene in radovedne učence, Soba skrivnosti prehajanje med različnimi razredi v šoli z reševanjem ugank, ki se med seboj dopolnjujejo, Naravoslovni in fizikalni popoldnevi in večeri, Matematični popoldnevi, Astronomski večeri, Literarno jutro

 • Učenci v porečju Gradaščice

 

Poleg naštetega bomo upoštevali tudi želje in predloge učencev, ki jih bodo imeli možnost izraziti v razgovoru na jesenskem (oktober) srečanju nadarjenih učencev.