Prijava in odjava

Prijava na prehrano Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši. Prijava se odda razredniku ali poslovnemu sekretarju. Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki je priloga Pravil šolske prehrane in v publikaciji. Čas in način odjave posameznega obroka
  • Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi.
  • Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šolsko prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.
  • Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi do 8. ure po mobilnem telefonu z odzivnikom številka 051-633-433 ali preko eAsistenta za starše (zavihek "Prehrana") ali na e-pošto prehrana@osdobrova.si (kontakt - Anita Pirnat Lampret).
  • Učenec lahko po vrnitvi k pouku ponovno prične prejemati naročene obroke z dnem, ki so ga njegovi starši predhodno že pri odjavi sporočili. Če tega niso storili pri odjavi, pa lahko prijavo starši opravijo osebno ali po telefonu (051-633-433).
  • Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve, oddajo razredniku ali poslovnemu sekretarju odjavo prehrane za nedoločen čas. Odjava prehrane prične veljati z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo, oz. prvi dan po prejemu odjave.
  • Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.