<< Nazaj na seznam dogodkov
30/08/2012
Kriteriji ocenjevanja

kriteriji

Učitelji na začetku šolskega leta seznanimo učence z načini preverjanja in ocenjevanja znanja (pisno, ustno, seminarske naloge, projektno in raziskovalno delo, aktivno spremljanje pouka, opravljanje domačih nalog, domače branje,...) Na začetku šolskega leta določimo število pisnih preizkusov znanja, kriterije za ocenjevanje pisnih izdelkov in datume izvedbe javno objavimo (na spletni strani šole). Pred pisnim preizkusom znanja izvedemo pisno ali ustno preverjanje znanja, ki se ne ocenjuje, temveč služi povratni informaciji učencu in učitelju o doseženem nivoju znanja, kar omogoča učencu, da do pisnega preizkusa znanja morebitne pomanjkljivosti pravočasno odpravi. Učencem predstavimo splošne kriterije za ustno ocenjevanja znanja in napovemo predvideno število ustnih ocen za šolsko leto (število ustnih ocen ne sme biti manjše od števila pisnih ocen, navzgor pa številčno ni omejeno). Pri posameznih učnih sklopih sproti predstavimo podrobne kriterije za ocenjevanje znanja, navedemo konkretne primere. Preverjanje in ocenjevanje znanja je napovedano vsaj en teden pred izvedbo.

 

Pridobivanje ocen in kriterij ocenjevanja

3. razred

Šport 5. razred - fantje

4. & 5. razred

Šport 6. - 9. razred - fanje

TJA 4. razred

Šport 6. razred - dekleta

TJA 5. razred

Šport 7. razred -  dekleta

Ustni kriterij - BIO, KEM, POK, ONA

Šport 8. razred - dekleta

Gospodinjstvo, naravoslovje, Biologija

Šport 9. razred - dekleta

Glasbena umetnost

Šport - Neobvezni izbirni predmet

Matematika

Šport za zadravje - izbirni predmet

Izbirni predmet Nemščina

Šport za sporstitev - izbirni predmet

Izbirni predmet Retorika

Odbojka - izbirni predmet

Fizika

Zgodovina

Geografija

Likovna umetnost 

 DKE

Likovno snovanje - izbirni predmet

 

Podrobnosti dogodka:
Datum pričetka dogodka: 30.08.2012
Datum konca dogodka: 30.08.2012