Svet staršev

Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev (člani in namestniki) iz vsakega oddelka, je namenjen organiziranemu uresničevanju interesa staršev. Predsednik sveta staršev je Mateja Trojanšek Jerkovič.

Svet staršev in Svet šole se predvidoma sestaneta vsaj trikrat letno. Pristojnosti sveta šole in sveta staršev določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08,58/09 in spremembe).

Naloge in pristojnosti sveta staršev določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (66. člen) in Pravila delovanja sveta staršev.

ZAPISNIK 2. seje Sveta staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2019/2020 (24.2.2020)