Organi šole

Ustanovitelj šole je Občina Dobrova-Polhov Gradec.
Šola je javni zavod, katerega sestavni del je tudi vrtec. Učenci obiskujejo pouk v prostorih šole. Tu je tudi uprava zavoda.

Zavod upravljata ravnatelj in svet šole.

Svet šole ima štiriletni mandat. Svet šole sestavljajo:

  • trije predstavniki ustanovitelja (Andreja Dolinar, Nataša Peljhan, Marija Šenk),
  • pet predstavnikov šole (Karin Armič, Irena Dovjak, Simona Glavič, Franci Šifrer, Ksenija Pišljar) in
  • trije predstavniki staršev (Miha Alič, Urška Guzelj, Zlatko Ostanek).

Predsednica sveta šole je Simona Glavič.

Strokovni organi šole so:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • strokovni aktivi in razredniki.